ALV Sportvereniging Oeverzwaluwen

LET OP: Gewijzigde datum!

ALV Sportvereniging Oeverzwaluwen

Het seizoen ’18-’19 is weer in volle gang! Naast sportief bezig zijn betekent dit ook dat het tijd is om met elkaar in algemene en financiële zin terug én vooruit te kijken naar het reilen en zeilen van de vereniging. We doen dit tijdens de Algemene LedenvergaderingEen aantal zaken die van invloed zijn op het voortbestaan van de vereniging worden deze avond ter beoordeling aan de leden voorgesteld. Naast de bezetting van het algemeen bestuur betreft dit ook een wijziging in de statuten en het huishoudelijk reglement aangaande het lidmaatschap. Dit betekend dat er een keuze mogelijkheid komt om het lidmaatschap op een andere manier, per afdeling aan te gaan.Leden worden onder andere middels dit bericht hierover tijdig geïnformeerd. Verder wil het bestuur het beleidsplan voor de sportvereniging aan u presenteren en bediscussiëren.Inhoudelijke stukken zullen tenminste twee weken voorafgaand aan de vergadering ter inzage worden gepubliceerd op de afzonderlijke websites van de vier afdelingen die SV Oeverzwaluwenrijk is: voetbal, volleybal, gymnastiek en tennis. We zien u graag op:

Datum: maandag 26 november 2018

Tijd en locatie: 20.00 uur, kantine sporthal Sandobbe te Koudum

AGENDA

Opening

Vaststellen agenda

Mededelingen

Notulen ALV d.d. 30-10-2017

Bestuurswisseling, aftredend Ulco Seinstra en Gerben Zwerver. Voorstel nieuw bestuurslid algemeen bestuur: Bertha van der Veen

Voorstel wijziging Statuten (aanpassing 8.2.aen het Huishoudelijk Reglement (aanpassing art. 1.5.b)

Vaststellen Jaarverslag 2017-2018

Vaststellen Financieel verslag 2017-2018

Beleidsplan Oeverzwaluwen

Impressie nieuwe website Oeverzwaluwen

Rondvraag

Sluiting

NOODKREET

Beste leden, ouders/verzorgers,

Sinds enkele maanden zijn wij op zoek naar een nieuwe penningmeester, omdat de termijn van Yneke er na 4 jaar op zit. Zij neemt komende ledenvergadering afscheid. Helaas is het nog steeds niet gelukt om een nieuwe penningmeester te verwelkomen, ondanks meerdere oproepen en persoonlijke uitnodigingen. Dat is slecht nieuws. Het is voor het huidige bestuur niet mogelijk om de taak van penningen erbij te nemen.

Dus dan nu het ECHTE slechte nieuws: zonder penningmeester geen vereniging! En zonder vereniging, geen sport (voor uw kind).

Zover laten we het toch niet komen? Zeker niet nu de boekhouding goed op orde is en de afdeling zo goed als financieel gezond opereert.

Bij deze dus een laatste NOODKREET: wie o wie is bereid de penningen van de afdeling gymnastiek te beheren?

Over 14 dagen, op dinsdag 16 oktober om 19.30 u, staat de ledenvergadering gepland. Daarin wordt de bestuurskwestie besproken, samen met een aantal andere belangrijke zaken die van invloed zijn op het lidmaatschap en het functioneren van de afdeling. We hopen dat er voor die tijd, of op de avond zelf, een lid of ouder/verzorger van een jeugdlid zich meldt. Zo niet, dan zullen we op deze avond de toekomst van de afdeling bespreken. Die zonder voldoende inzet van vrijwilligers er niet rooskleurig uitziet.

Meer informatie over de openstaande functie? Neem gerust contact op. Heeft u geen financiële kwaliteiten, maar staat u wel open voor een andere bestuurlijke bijdrage? Een herverdeling van taken is mogelijk, daar gaan we graag over in overleg. Met zijn allen moet het toch lukken om de gymnastiek in Koudum in de lucht te houden!

Vriendelijke groet,

Ingeborg Venema, voorzitter afdeling Gymnastiek.

Nieuwe trainer gevonden voor Peuters & Kleuters!

Zoals bekend zijn wij een poos op zoek geweest naar iemand die de peuter en kleuterlessen binnen Oeverzwaluwen gymnastiek kan verzorgen. We zijn erg blij te kunnen melden dat het is gelukt om iemand te vinden!!

Vanaf komend seizoen zal Jildou Pries beide lessen geven. Jildou is werkzaam in de kinderopvang en heeft in haar jongere jaren altijd in Koudum geturnd bij Oeverzwaluwen, destijds o.l.v. Peter Spies. Toen Peter in Lemmer als trainer ging werken is zij met hem meegegaan en momenteel turnt ze daar nog steeds. Jildou is gediplomeerd pedagogisch medewerker en heeft een diploma assistent trainer 1. Zij beschikt nog niet over de uiteindelijk (door ons) gewenste trainerspapieren. Maar gezien haar relevante opleiding en eigen turnervaring zien wij goede kansen voor haar om leuke en leerzame lessen neer te zetten. En volgt verdere scholing op termijn, wanneer het beide partijen goed bevalt. Natuurlijk wordt Jildou vanaf de start bij de opbouw en inhoud van de lessen ondersteunt door Jelly Nagelhout. Het doel van de lessen is het stimuleren van de bewegingsontwikkeling van het jonge kind in voorbereiding op de gymlessen vanaf groep 3, of elke andere sport dat het kind op latere leeftijd ook maar wil gaan doen. Peuter en kleutergym is daarmee geschikt, leuk en gezond voor ieder kind!

LET OP: in verband met beschikbaarheid van Jildou en de accommodatie zijn de lessen voortaan op vrijdagmiddag. Locatie: sporthal de Sandobbe in Koudum. Peuters vanaf 2,5 jaar zijn van harte welkom van 15.00 tot 15.45 uur. Aansluitend is het de beurt aan de kleuters van groep 1 en 2: van 15.45 tot 16.30 uur. Nieuwe leden zijn altijd welkom om 2 proeflessen te komen volgen!

Penningmeester / Boekhouder gezocht!

GEZOCHT
Een persoon die handig is met computer en financiële cijfers, voor het bijhouden van de boekhouding van de afdeling gymnastiek, Oeverzwaluwen.

Deze administratie is digitaal en goed op orde. Puinruimen is dus niet nodig! Ook is meebesturen niet per se noodzakelijk. We zijn al enorm geholpen met iemand die netjes op de centjes past en het bestuur informeert over de financiële stand van zaken!

De huidige financiële vrouw stopt per september 2018. Zonder wordt het voor ons heel moeilijk om de financiële administratie wel op orde te houden. Dat willen we graag voorkomen natuurlijk. Wie helpt?!

Meer info? Mail ons: info@gymoeverzwaluwen.nl of bij Ingeborg Venema, 0610081260 (voorzitter afd. gym).

Contributie verhoging per 1 oktober

De afdeling Gymnastiek van SV Oeverzwaluwen ziet zich genoodzaakt een contributieverhoging door te voeren, met ingang van 1 oktober 2017.

De reden hiervoor is dat de afdeling al jaren forse verliezen draait door hoge lasten ten opzichte van structureel te lage inkomsten. Mede door het wegvallen van subsidie teert de afdeling veel te hard in op haar reserves, ondanks extra acties (Poiesz actie, pepernoten verkoop, flessenactie).

Er is door het bestuur van de afdeling de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan. We hebben er voor gekozen kwalitatief goede lessen te willen blijven bieden, gegeven door deskundige trainers. Alle cijfers zijn daarop zorgvuldig doorgerekend. De aangeboden lessen bleken qua werkelijke kostprijs aanzienlijk duurder dan de opbrengst die hier per lid tegenover stond. In de nieuwe berekening zijn we uitgegaan van een realistischer verhouding. De afdeling hoeft geen winst te maken en heeft dit ook niet als doel. We willen graag zo laagdrempelig mogelijk lessen aanbieden, maar moeten ook het voortbestaan van de afdeling bewaken.

Op basis van de volgende contributietarieven krijgt de afdeling Gymnastiek van SV Oeverzwaluwen opnieuw bestaansrecht en kan zij het huidige sportaanbod blijven aanbieden:

OnderdeelOud tarief (’16-’17) per kwartaalNieuw tarief (’17-’18) per kwartaalNieuw tarief (’17-’18) per jaar
GYMNASTIEK28,- / 30, –35,-140,-
TURNEN28,- / 30, –40,-160,-
FREE RUNNING28,- / 30, –40,-160,-
DANCE!28,- / 30, –35,-140,-
STEPS35,-40,-160,-
TUMBLINGn.v.t.30,-120,-

We hanteren straks alleen nog een tarief voor junior en een tarief voor senior leden.  Onder de junioren wordt geen splitsing meer gemaakt.

Kosten extra sport binnen SV Oeverzwaluwen

Tot en met het afgelopen seizoen was een extra sport binnen de afdeling gymnastiek mogelijk tegen een sterk gereduceerd tarief van slechts 90 euro. Het moge duidelijk zijn dat wij dit gezien de financiële situatie niet meer kunnen aanbieden. Per komend seizoen zal  een lid die meerdere sporten afneemt binnen de afdeling Gymnastiek, voor elk onderdeel de geldende contributie betalen, wel met een korting van € 14,60 op het jaarlidmaatschap.

Bijvoorbeeld: Jantje zit op Free Running (kosten 160,- per jaar) en op Dance (kosten 140,- per jaar), hij betaalt dan per jaar 160 + 140 = 300 – 14,60 = € 285,40

Dit rekenvoorbeeld geldt overigens ook voor een combinatie met een van de sporten van de andere afdelingen (voetbal, volleybal, tennis). Voor iedere 2e of volgende sport geldt een korting van € 14,60 op het lidmaatschap per jaar.

Goedkeuring ALV

De eerstvolgende ledenvergadering van de afdeling gymnastiek vindt plaats op donderdag 12 oktober 2017. De voorgestelde contributieverhoging wordt per 1 oktober 2017 ingevoerd en met terugwerkende kracht ter goedkeuring op de ALV voorgesteld.  U ontvangt t.z.t. een uitnodiging.

Wijziging spelregels lidmaatschap

Met ingang van dit seizoen wijzigen de spelregels omtrent het lidmaatschap. Graag informeren wij u daar over.

Iedereen die lid is van de afdeling Gymnastiek is in principe lid van de Sportvereniging Oeverzwaluwen. De regels rondom het lidmaatschap en de wijze van betaling van de contributie worden centraal, door het omni bestuur, bepaald.

Met ingang van het komende seizoen gaat SV Oeverzwaluwen over op een jaarlidmaatschap voor al haar leden. Dit in plaats van het huidige kwartaallidmaatschap.  De vereniging verbindt zich jaarlijks aan kosten voor trainers, sportbonden, huur van de buitenvelden en sporthal.  De voorgestelde wijziging is nodig om continuïteit in het sportaanbod te kunnen blijven bieden.

Voor de afdeling Gymnastiek start het seizoen voortaan op 1 september.

Ook het jaarlidmaatschap vangt aan per 1 september. De uiterste opzegtermijn voor het nieuwe seizoen is vervolgens op 1 juni. Je kunt natuurlijk op ieder moment opzeggen, maar er vindt dan geen restitutie plaats. Het lidmaatschap loopt bij tussentijdse opzegging door tot het einde van het seizoen. Nieuwe leden betalen vanaf het moment van instroom een bedrag naar rato. We blijven standaard 2 gratis proeflessen aanbieden.

Inning contributie

De inning van de contributie verloopt net als voorheen via automatische incasso per kwartaal. Een lid betaalt zijn jaarlidmaatschap dus in vier gelijke termijnen. Deze aanpassing van het lidmaatschap is onder voorbehoud van goedkeuring in de aankomende algemene ledenvergadering van SV Oeverzwaluwen (datum wordt nog aan u doorgegeven). De hoogte van de contributie wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering van iedere afdeling afzonderlijk vastgesteld. De afdeling gymnastiek stelt voor het komende seizoen een contributieverhoging voor. Lees meer over de wijziging in contributie in dit bericht.